Gratis verzending vanaf € 250,-

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden GROS hygiëne & schoonmaaksystemen B.V.
Ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 17043856

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen GROS hygiëne & schoonmaaksystemen B.V., hierna te noemen verkoper, en koper.
 2. Indien koper eenmaal met verkoper onder de toepasselijke voorwaarden heeft gecontracteerd, of indien de koper op een andere wijze met deze voorwaarden bekend is of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn, dan zijn deze voorwaarden ook op latere overeenkomsten onverkort van toepassing, ook indien bij het sluiten van de betreffende overeenkomst een verwijzing naar deze voorwaarden of toepasselijk verklaring daarvan niet uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden.
 3. In geval van verschil in betekenis tussen verschillende taalversies van deze voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst en uitleg naar Nederlands recht steeds leidend is en prevaleert.
 4. Verkoper wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (waaronder inkoopvoorwaarden) of bedingen uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend.
 2. In aanvulling op artikel 6:225 BW geldt dat bij een verschil tussen de door de koper beoogde bestelling en de schriftelijke bevestiging door verkoper, de koper aan de schriftelijke bevestiging van verkoper is gebonden, tenzij de koper binnen 5 dagen na datum van de bevestiging schriftelijk bericht dat deze bevestiging van verkoper niet in overeenstemming is met de bestelling en de koper bewijst dat dit voor verkoper kenbaar was.

 

Artikel 3 Prijzen, hoeveelheden en orderdocumentatie

 1. De prijzen die verkoper hanteert zijn in euro’s en exclusief btw, vervoerskosten, verwijderingsbijdragen, invoerheffingen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. De aangeboden prijs geldt slechts voor de specifieke order en de daarin aangeboden hoeveelheden.
 3. Verkoper is niet gehouden om een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die berust op een kennelijke druk- of zetfout, dan wel evident niet marktconform is.
 4. Verkoper heeft het recht de prijzen te verhogen, zonder dat de koper bevoegd is de overeenkomst te annuleren of ontbinden, met de op de dag waarop de overeenkomst gesloten wordt nog niet bekende heffingen of verhogingen van heffingen, zoals accijnzen en belastingen. Deze heffingen dienen als bestanddeel van de prijs door de koper te worden betaald. Verkoper is in geval van wijziging niet schadeplichtig jegens koper.
 5. Afwijkingen van de overeengekomen prijs tot maximaal 10% van de prijs worden als redelijk beschouwd, tenzij de koper aantoont dat dit redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden.
 6. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door verkoper gehanteerde standaard-hoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is verkoper vrij de naast hogere hoeveelheid te leveren en is koper gehouden deze te betalen.

 

Artikel 4 Levering

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen vindt levering van verkoper aan koper telkens plaats overeenkomstig Incoterm Ex Works (ofwel: ‘Af Fabriek’/ locatie verkoper) als bedoeld in de meest recente versie van Incoterms (versie 2020) van de International Chamber of Commerce (ICC).
 2. Tenzij anders overeengekomen, komen de transportkosten voor rekening van koper. De levering en overgang van het risico van de zaken (verlies, diefstal, beschadiging, gebreken en schade) naar koper geschiedt door ter beschikkingstelling van de zaken aan koper c.q. de eerste vervoerder vanaf het magazijn (locatie) van verkoper in Nederland.
 3. Verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen en de koper voor elke deellevering afzonderlijk te factureren.
 4. De door verkoper genoemde levertijden zijn steeds bij benadering aangegeven en betreft dus geen fatale termijn. Verkoper raakt ter zake leveringstijden pas in verzuim als zij rechtsgeldig in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegeven.
 5. Vertraging in de aflevering – om welke reden dan ook – geeft de koper niet het recht de uitvoering van enige op hem jegens de verkoper rustende verplichting op te schorten.
 6. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. Vertraagde levering geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch om schadevergoeding te vorderen.
 7. De koper is gehouden de zaken af te nemen op het afgesproken tijdstip en plaats. In aanvulling op 7:37 BW geldt dat indien de koper in verzuim is de gekochte zaken op het afgesproken tijdstip en plaats af te nemen of in verzuim is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, de zaken worden geacht te zijn afgeleverd en kan de verkoper besluiten om:
  a. Zaken voor rekening en risico van de koper (te laten) opslaan en alle daarbij gemaakte kosten in rekening brengen, met inbegrip van de volledige kosten van de betrokken verzekering en (extra) transportkosten, althans in ieder geval een vergoeding van 15% van het factuurbedrag inclusief btw bij de koper in rekening brengen; of
  b. Zaken te verkopen tegen een marktconforme prijs, in welk geval de koper gehouden is de verkoper het nog openstaande bedrag van de koopsom te betalen, verminderd met de reeds ontvangen gelden, te vermeerderen met de opslagkosten, extra transportkosten en kosten van de betrokken verzekering onverminderd het recht van verkoper op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 5 Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van verkoper is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien de verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, oorlogsgevaar, oproer, blokkade, boycot, piraterij, terroristische acties, explosies, natuurrampen in het algemeen, niet tijdige levering van zaken (door toeleveranciers), verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, molest, brand, wateroverlast, overstroming, aswolk(en), werkstaking (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), bedrijfsbezetting (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, afsluiting door de overheid van een bepaald gebied, intrekken van exportvergunning door overheid, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, een gebrek aan benodigde grondstoffen of niet tijdige aflevering van grondstoffen en/of hulpmaterialen (van toeleveranciers), ziekte onder personeel en/of afwezigheid van voor de levering cruciale medewerkers, en voorts door alle overige zaken, buiten de schuld of risico van verkoper ontstaan. Deze opsomming is niet allesomvattend.
 2. Tijdens en na overmacht worden de leverings-en andere verplichtingen van verkoper opgeschort totdat verkoper alsnog kan leveren.
 3. Indien door overmacht de aflevering meer dan 3 maanden wordt vertraagd en ná kennisgeving door verkoper, zijn zowel verkoper als koper gerechtigd de overeenkomst – voor het niet uitgevoerde gedeelte – te ontbinden dan wel anderszins te beëindigen, zonder dat partijen schadeplichtig worden.
 4. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 5. In geval van overmacht is verkoper niet aansprakelijk en kan de koper verkoper niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van verkochte, geleverde en te leveren zaken, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat alle vorderingen - met inbegrip van rente en kosten - van de verkoper op koper uit hoofde van de koopovereenkomsten en daarmee samenhangende diensten zijn voldaan.
 2. Zolang het eigendom van het geleverde niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander zekerheidsrecht daarop verlenen voor schulden, leningen of andere financiële regelingen. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 3. Koper is verplicht:
  a. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in de juiste omstandigheden (waaronder temperatuur en licht) op behoorlijke wijze opgeslagen en beveiligd te houden alsmede te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal. Koper is gehouden de polis van voornoemde verzekering alsmede de betalingsbewijzen van de premie ervan op eerste verzoek ter inzage te geven aan de verkoper.
  b. De zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
  c. Alle aanspraken van koper op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de verkoper ex artikel 3:239 BW.
  d. De verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen indien derden rechten pretenderen ten aanzien van de door de verkoper aan koper geleverde zaken, in het geval de verkoper op grond van de levering van die zaken nog enig bedrag van koper te vorderen heeft. De verkoper is in dat geval gerechtigd om de betreffende zaken onmiddellijk onder zich te nemen. Koper dient hier zijn medewerking aan te verlenen op straffe van verval van een dwangsom van € 10.000. In een dergelijk geval is koper tevens aansprakelijk voor alle kosten die dit met zich meebrengt.De verkoper is verplicht deze zaken eerst weer uit te leveren nadat de verkoper volledig is betaald of ter zake van haar vordering(en) adequate zekerheid is gesteld.
 4. Vanaf levering draagt koper het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of elke andere waardevermindering van de zaken.
 5. De verkoper is bevoegd om, indien de koper met betaling te laat is of indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de koper niet of te laat zal betalen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren, haar eigendommen onder zich te nemen en te verkopen aan derden.
 6. Voor het geval de verkoper ingevolge lid 1 van dit artikel de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zijn eigendom opvordert, geeft koper reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan de verkoper, of door de verkoper aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de verkoper zich bevinden en die zaken mee terug te nemen indien koper in gebreke blijft. De verkoper wordt toegang verleend op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat de verkoper koper hiertoe in gebreke hoeft te stellen. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het eigendomsrecht door de verkoper zijn voor rekening van de koper.
 7. Indien en voor zover het land van de bestemming van de zaken verdergaande mogelijkheden heeft ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud, dan gelden die verdergaande mogelijkheden.

 

Artikel 7 Controle, klachten, tekortkoming

 1. De koper dient direct bij aflevering te (doen laten) controleren of het aantal dan wel het gewicht van de geleverde zaken overeenkomt met de order en verzenddocumenten. Eventuele afwijkingen in aantallen of in gewicht dienen direct bij aflevering op de afleverbon en onmiddellijk schriftelijk bij verkoper te worden gemeld, bij gebreke waarvan het aantal of het gewicht van de geleverde zaken feitelijk en in rechte als juist wordt beschouwd. Het tegenbewijs rust op de koper.
 2. Klachtmeldingen over zaken dienen door koper op straffe van verval van alle rechten en vorderingen schriftelijk onder nauwkeurige vermelding van de aard en grond van de klacht voorzien van duidelijke digitale foto’s van de zaken, waaruit blijkt dat deze gebreken vertonen alsmede onder vermelding van het artikel- en factuurnummer te geschieden in geval van:
  a. Zichtbare klachten: binnen 3 werkdagen nadat levering heeft plaatsgevonden.
  b. Niet-zichtbare klachten: binnen 3 werkdagen nadat de koper een gebrek heeft geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren.
 3. Iedere klacht over een factuur dient op straffe van verval van alle rechten en vorderingen schriftelijk te geschieden binnen 8 werkdagen na factuurdatum van de betreffende factuur.
 4. Indien koper specifieke eisen van de te leveren zaken heeft, dient koper dit vóór en bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk te melden en dient door verkoper specifiek schriftelijk te worden bevestigd, bij gebreke waarvan de zaken niet als ondeugdelijk kunnen worden bestempeld indien zij daaraan niet voldoen c.q. daarvoor niet geschikt blijken te zijn.
 5. Indien de zaken afwijkingen bevatten die niet essentieel zijn (o.a. geringe afwijkingen in kwaliteit, afwijkingen in kleur, grootte, hoeveelheid, gewicht, vormgeving e.d.) en/of niet leiden tot een wezenlijke beperking van de functionaliteit van de zaken en/of er niet toe leiden dat de zaken niet langer de functionaliteit bezit die noodzakelijk is om te worden gebruikt voor het concrete doel waarvoor de koper de zaken gekocht heeft, is geen sprake van een tekortkoming.
 6. Klachten welke toezien op minder dan 5% van het factuurbedrag of van de facturen tezamen van de geleverde zaken waarop de klacht betrekking heeft, vormen geen tekortkoming.
 7. Indien er sprake is van een klacht ten aanzien van de kwaliteit van de zaken, is koper op verzoek van verkoper verplicht de zaken in goede staat te houden voor nader onderzoek door verkoper.
 8. Koper moet verkoper in de gelegenheid stellen om de klachten op hun gegrondheid te onderzoeken.
 9. Retourzendingen worden alleen door de verkoper geaccepteerd nadat de verkoper hiervoor voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de koper.
 10. Indien koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper zaken terugzendt, komen alle kosten verbonden aan terugzending, ten laste van koper. De verkoper is dan vrij de zaken voor rekening en risico van koper onder derden op te (laten) slaan tegen een minimum van 15% van het factuurbedrag inclusief btw, onverminderd het recht op vergoeding van volledige schade.
 11. Indien er sprake is van een gegronde klacht heeft verkoper de keuze om:
  a. Zaken te vervangen.
  b. Een prijsverlaging te geven. 
  Hiertegen kan koper niet protesteren.
 12. Indien koper de geleverde zaken vermengt of doorverkoopt, staat tussen partijen vast dat de zaken volgens overeenkomst zijn.
 13. Indien koper verkoper geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake onderzoek naar de gegrondheid van de klacht(en), vervalt ieder vorderingsrecht van de koper jegens verkoper welke betrekking heeft op de geleverde zaken dan wel uit anderen hoofde binnen 12 maanden na levering, tenzij rechten op grond van toepasselijke verdragen, wet of regelgeving eerder zijn vervallen.

 

Artikel 8 Betaling

 1. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is koper direct in verzuim, derhalve zonder dat een sommatie of ingebrekestelling nodig is. 
 3. Het is koper niet toegestaan (ook in het geval van klachten):
  a. Enige vordering geheel of gedeeltelijk op te schorten.
  b. Tot verrekening over te gaan.
 4. Vanaf het moment van verzuim is koper: een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het totaal openstaande bedrag. Een gedeelte van een kalendermaand geldt als hele kalendermaand; buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag inclusief btw, met een minimum van € 500,00 exclusief btw, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van andere schade; alle door verkoper te maken gerechtelijke kosten verschuldigd, teneinde nakoming van de verplichtingen van koper te bewerkstellingen. Hieronder vallen in ieder geval alle door haar raadsman gemaakte kosten, in afwijking van het forfaitaire vergoedingssysteem uit de wet. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel.
 5. Betalingen van koper strekken steeds eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en daarna op facturen. Dit ongeacht de mededeling/ het betalingskenmerk dat koper vermeldt bij de betaling.
 6. Alle vorderingen van verkoper zijn direct opeisbaar en koper is direct in verzuim in de volgende gevallen:
  a. Koper komt een van de verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met verkoper, daarmee samenhangende overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk na.
  b. Koper een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend of voornemens is zulks te doen of in surseance van betaling verkeert.
  c. Er door koper of tegen koper een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend, koper of een derde voornemens is een aanvraag tot faillietverklaring in te dienen of in het geval koper in staat van faillissement is verklaard.
  d. Er bij verkoper anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van koper, waardoor koper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dit ter beoordeling van verkoper.
  e. Er door koper een aanvraag Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is ingediend of de WNSP op koper van toepassing wordt verklaard.
  f. Er door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van koper.
  g. In geval van een rechtspersoon koper wordt ontbonden en geliquideerd of indien koper natuurlijk persoon is, koper overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen.
 7. Verkoper is in ieder geval in deze gevallen (a tot en met g), doch niet gelimiteerd, bevoegd de levering van de zaken op te schorten, totdat koper betaling vooraf of behoorlijke (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en/of betaling van de te leveren zaken heeft verschaft. Zulks ter beoordeling van de verkoper.
 8. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van dit niet leveren.
 9. Koper dient op eerste verzoek van verkoper betaling of behoorlijke (aanvullende) zekerheid te bieden.
 10. Nadat koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan en /of voldoende zekerheid heeft gesteld, staat verkoper de leveringstermijn ter beschikking die, rekening houdende met alsdan in het bedrijf van verkoper en/of in het bedrijf van de toeleveranciers van verkoper bestaande mogelijkheden, voor levering of verwerking van de zaken nodig is.

 

Artikel 9 Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@grosbv.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

 1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
 2. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 3. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 4. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 5. Die snel kunnen bederven of verouderen;
 6. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

Artikel 10 Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. 
Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen een redelijke termijn contact op te nemen met ons. Een redelijke termijn is in ieder geval twee maanden. Onder omstandigheden kan een termijn van langer dan twee maanden ook acceptabel zijn.
Indien u tijdig contact met ons opneemt zullen wij zorgen voor een kosteloze reparatie of voor vervanging.


Artikel 11 Veiligheidsinformatieblad

Koper is gehouden de informatie op het Veiligheidsinformatieblad nauwkeurig te lezen en zich hieraan te (doen) houden.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Verkoper is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, behoudens en voor zover koper aantoont dat er sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van tot de directie of de bedrijfsleiding behorende leidinggevende.
 2. Onder schade wordt in ieder geval verstaan schade die het gevolg is van de gebeurtenis waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit (wanprestatie), ontbindingsschade, schade op grond van schending van een wettelijke verplichting en schade op grond van onrechtmatige daad.
 3. Voor zover de schade geen verband houdt met een gebrek in de geleverde zaken, geldt dat koper op straffe van verval van alle rechten en vorderingen verplicht is om deze schade binnen 14 werkdagen na het schadevoorval schriftelijk bij verkoper te melden. Koper dient en daarbij concreet aan te geven welk schadevoorval zich heeft voorgedaan alsmede op welke datum voorzien van eventuele foto’s.
 4. Verkoper is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen onafhankelijke deskundige te laten beoordelen. Koper is gehouden de door verkoper in te schakelen deskundige toe te laten tot onderzoek.
 5. Verkoper is niet aansprakelijk voor:
  a. Niet-essentiële punten die afwijken van de in de overeenkomst beschreven zaken, zoals gewicht, uiterlijke kenmerken (verpakking). Voornoemde voorbeelden zijn niet allesomvattend.
  b. Schade aan materiaal/ oppervlakte door onjuist gebruik van de zaken (bijvoorbeeld indien de zaak niet geschikt is om bepaalde materialen/ oppervlaktes te reinigen, dan wel door verkeerde verhoudingen of onjuiste wijze van toepassen van de zaken). Voornoemde voorbeelden zijn niet allesomvattend.
  c. Schade door het mengen van zaken die daartoe niet bestemd zijn.
  d. Schade door de verpakkingen te doorboren of verbranden.
  e. Schade die is ontstaan tijdens transport (ook als dit wordt uitgevoerd voor rekening van de verkoper).
  f. Gebreken aan de geleverde zaken doordat koper de zaken repareert of laat repareren of wijzigen. Voornoemde voorbeelden zijn niet allesomvattend.
  g. Schade die ontstaat door het te lang of onder onjuiste omstandigheden bewaren van de zaken (temperatuur, zonlicht, ventilatie). Voornoemde voorbeelden zijn niet allesomvattend.
  h. Schade die ontstaat door het lekken/ vloeien van zaken in de bodem/ grond.
  i. Opzettelijke schade, nalatigheid, misbruik van de zaken. Voornoemde opsomming is niet alles omvattend.
  j. Klachten op zaken indien de klachten slechts toezien op 5% van de totale waarde van het factuurbedrag van de betreffende zaak.
  k. Zuivere vermogensschade, letselschade, overlijden, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, afbreuk van goodwill of vergelijkbare verliezen hoe dan ook ontstaan, arbeidskosten, stilstand schade en schade door bedrijfsstagnatie, rentekosten, reparatiekosten, transportkosten en boetes, geleden door de koper, diens ondergeschikten en bij of door de koper tewerkgestelde personen, ongeacht hoe deze schade is genaamd (direct, indirect, gevolgschade).
 6. De cumulatieve aansprakelijkheid voor verkoop, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, wordt in zijn totaliteit uitdrukkelijk beperkt tot het naar keuze van verkoper: Vervangen of repareren van de bestelde zaken, waar de klachten betrekking op hebben; tot het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van verkoper. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot 50% van de factuurwaarde van de zaken waarop de schade is vastgesteld. De aansprakelijkheid van verkoper voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 25.000,00. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade dient op straffe van verval van alle rechten en vorderingen uiterlijk 12 maanden nadat de schade is ontstaan, aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze overeenkomst bevoegde rechter, tenzij rechten op grond van toepasselijke verdragen, wet of regelgeving eerder zijn vervallen.
 8. Koper vrijwaart verkoper voor (alle gevolgen van) aansprakelijkheid van derden met betrekking tot door verkoper aan koper geleverde zaken en/of geleverde diensten. Claims van derden worden door verkoper derhalve niet geaccepteerd.   

 

Artikel 13 Beëindiging overeenkomst: opzegging en ontbinding

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen de overeenkomsten als separate overeenkomsten te worden beschouwd en komt geen duurovereenkomst tot stand die dient te worden opgezegd.
 2. Indien en voorover de koper schriftelijk kan bewijzen dat sprake is van een duurovereenkomst, dan geldt tenzij anders is overeengekomen het volgende: de overeenkomst kan steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden (te rekenen vanaf de laatste werkdag van de maand) zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 3. Indien koper tekortschiet in nakoming van een of meer overeenkomsten, dan heeft verkoper het recht de overige overeenkomsten op te schorten of te ontbinden, zonder dat verkoper aansprakelijk is voor schade.

 

Artikel 14 Recall bepaling

 1. Indien verkoper het om enige reden nodig acht om een product-recall te doen, dan is de verkoper op straffe van verval van een direct opeisbare boete verplicht om mee te werken aan alle maatregelen die verkoper nodig acht ter beperking van schade.
 2. Indien koper constateert dat de geleverde zaken (mogelijk) een product-recall noodzakelijk maken, dan dient koper onmiddellijk contact op te nemen met verkoper.
 3. Indien koper in gebreke blijft de verplichtingen uit hoofde van dit artikel na te komen, dan is koper een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000.000, te vermeerderen met een boete van € 1.000 per dag, zolang de ‘overtreding’ voortduurt, onverminderd het recht van verkoper op volledige schadevergoeding.
 4. In beginsel zal de verkoper alle redelijke kosten vergoeden.

 

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@grosbv.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 1. Op geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit de gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit de gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Oost-Brabant locatie Den Bosch, tenzij enige bepalingen van dwingend recht zich daartegen verzetten.
 3. Niettemin het voorgaande artikel heeft Gros het recht het geschil voor te leggen bij een andere volgens de Nederlandse wet, Europese verordeningen of Internationale verdragen bevoegde rechtbank.